Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Upozornění: 

Bez našeho souhlasu není dovoleno jakkoliv nákládat s fotografiemi, které jsou umístěny na našich webových stránkách.

 

Obchodní podmínky pro zakázkovou výrobu platné od 1.1.2018:

 

Název: Tereza Kulová - AK terária
Sídlo/bydliště: 
Straník 55, 74101 Nový Jičín - Straník
IČ: 
01843672

mob. 721 591 469

Email: info@akteraria.cz
Kontaktní adresa:
  Straník 55, 74101 Nový Jičín- Straník
Provozní doba: 
Po-Pá 8:00 - 15:00

1.a: CENOVÁ KALKULACE: Vyplněním a zasláním cenové kalkulace se k ničemu nezavazujete. Slouží pouze pro zjištění ceny požadovaného terária.

 1.b: ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ:

Závazné objednání můžete učinit prostřednictvím e-mailu, objednávkového formuláře, telefonicky popř. osobně po předchozí telefonické domluvě. Jelikož se vždy jedná o výrobu na ¨míru¨, je nutné před jejím započetím uhrazení zálohy ve výši 50% z celkové dohodnuté ceny. Do zálohy se nepočítá balné a přepravné. Tyto položky jsou současně se zbytkem ceny (50%) uhrazeny při fyzickém převzetí zboží.

 Zálohu můžete uhradit bezhotovostním převodem, přímým vkladem nebo složenkou České pošty ve prospěch účtu č.  2601409433, kód banky 2010 - FIO banka. Při hotovostní úhradě zálohy Vám vystavíme doklad o jejím přijetí. Při hrazení bankovním převodem Vám předem vystavíme a zašleme zálohovou fakturu.

Před odesláním závazné objednávky je důležité si řádně zkontrolovat veškeré požadavky na rozměr, tvar, barvu a případnou výbavu. Tyto údaje jsou pro kontrolu uvedeny i v zálohové faktuře. Ode dne uhrazení zálohy je již nelze měnit ani přidávat, jelikož výrobní proces je vždy v tento den započat (objednání materiálu potřebného k výrobě u našich dodavatelů, příprava materiálu a následná výroba).  Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Vyhrazujeme si také právo na změnu odstínu lamina během výroby na jiný náhradní odstín (jiný nejbližší / nejpodobnější odstín) v případě, že odstín lamina který je uveden v objednávce již u výrobce není k dispozici. 

UPOZORNĚNÍ: V den uhrazení zálohy v hotovosti nebo jejím připsání na náš účet se stává objednávka přijatou a vzniká tak mezi naší firmou a zákazníkem kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy není možné viz. Zákon č. 89/2012 Sb. § 1837 d). Uhrazená záloha je NEVRATNÁ.

Zákazník je povinen po dokončení výroby zboží odebrat a doplatit zbytek předem sjednané ceny, včetně případných dalších nákladů na balné, paletu a přepravné (viz. odst.2 doprava). V případě neodebrání hotového výrobku, nebo nepřevzetí od dopravce, zůstává výrobek uskladněn u nás po dobu 30 dní, kdy je možno jej po dohodě dodatečně vyzvednout. Po uplynutí 30 denní lhůty zůstává výrobek našim majetkem a převzetí již není možné. 30 denní lhůta  je počítána ode dne, kdy z naší strany došlo k odeslání e-mailové výzvy k odběru výrobku, nebo ode dne, kdy je nám výrobek vrácen zpět dopravcem jako nepřevzatý. 

UPOZORNĚNÍ: Náklady na dopravu se nezapočítávají do ceny výrobku, na zálohové faktuře proto nejsou uvedeny.Náklady na dopravu, případné balné a přepravní paletu se uvádějí až na konečné faktuře za výrobek, kdy jsou přičteny k doplatku. Cena za dopravu se stanovuje individuálně dle počtu km a velikosti (nebo váhy) výrobku. Pokud je celková cena výrobku na faktuře uvedena včetně montáže, nejsou ani v této ceně náklady na dopravu zahrnuty. ´´Montáží´´ se rozumí pouze sestavení (zkompletování) výrobku na místě, které určí zákazník.

- AKVÁRIA A CELO-SKLENĚNÁ TERÁRIA LZE ZASLAT PŘEPRAVNÍ FIRMOU TOPTRANS POUZE POKUD JEJICH
PŮDORYS NEPŘESAHUJE ROZMĚR 80 X 120cm (ROZMĚR EURO PALETY). V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNÝ POUZE
OSOBNÍ ODBĚR NEBO NÁŠ DOVOZ.

- Osobní vyzvednutí: v Novém Jičíně - Straníku (po předchozí dohodě)

- Náš dovoz (smluvní přepravce): 4 Kč za každý ujetý kilometr. Počítá se cesta TAM i ZPĚT z Nového Jičína.

Doprava kurýrem: výrobky jsou zasílány přepravní firmou Toptrans  (http://www.toptrans.cz/) dle jejich aktuálního ceníku. Přepravné je hrazeno příjemcem v plné výši při převzetí zásilky a to přímo řidiči. K přepravnému bude navíc přičteno balné ve výši 450 Kč (manipulační poplatek + obalový materiál) a přepravní paleta 80x120cm za 180Kč. Všechny zásilky jsou pojištěny pro případné poškození. Přepravní firma nezajišťuje výnos zásilky do domu. Nutno zajistit vlastní !!!

Ve všech případech je nutno zásilku řádně zkontrolovat před podepsáním přepravního listu nebo protokolu o předání. V případě, že stvrdíte svým podpisem převzetí zásilky (tzn. podepíšete přepravní list nebo protokol o předání) a následně zjistíte její poškození, NELZE již reklamaci uplatnit. 

3.DODACÍ LHŮTA:

 Lhůta dodání je vždy počítána ode dne připsání zálohy na náš účet, nebo složením zálohy v hotovosti. Její délka se stanovuje individuálně v závislosti na velikosti, složitosti výrobku a momentálnímu množství zakázek. Při malém vytížení a malé složitosti zakázky se dodací lhůty pohybují od 20 do 30 dní. V případě velkého vytížení se dodací lhůty pohybují od 1 do 6 měsíců. V závislosti na velmi vysoké vytíženosti (velký objem přijatých zakázek), nedodaném materiálu a ostatních komponentů potřebných k realizaci zakázky si vyhrazujeme právo na prodloužení předem dohodnutého dodacího termínu a to nejdéle na 12 měsíců ode dne uhrazení zálohy. V případě, že z naší strany nebude možno výrobek dodat ani do 12 měsíců od uhrazení zálohy, bude uhrazená záloha vrácena zpět v plné výši.

 4.REKLAMACE:

Před uvedením do provozu vždy pečlivě prostudujte všechny přiložené návody k obsluze.

Ty je možno v případě ztráty stáhnout na našich stránkách v odkazu "ke stažení".

 4.1.) Reklamace lze uplatňovat písemně na adrese Tereza Kulová, Straník 55, 74101 Nový Jičín - Straník nebo e-mailem: info@akteraria.cz

4.2.) Prodávající odpovídá za všechny výrobní skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční doby.

 4.3.) Při uplatnění reklamace kupující prokáže, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii prodejního dokladu popř. doklad o zaplacení zboží (bankovní stvrzenku).

 4.4.) POKUD JE ZBOŽÍ DODÁVÁNO SMLUVNÍM PŘEPRAVCEM NEBO ČESKOU POŠTOU, MUSÍ KUPUJÍCÍ PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY ZBOŽÍ VYBALIT Z PŘEPRAVNÍHO OBALU, ZKONTROLOVAT JEJ A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ, SEPSAT S PŘEPRAVCEM (ŘIDIČEM NEBO PRACOVNÍKEM ČESKÉ POŠTY) PÍSEMNÝ ZÁPIS O DODÁNÍ POŠKOZENÉ ZÁSILKY A NEBO ZÁSILKU NEPŘEVZÍT. V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK PŘEVEZME OD ČESKÉ POŠTY POŠKOZENOU ZÁSILKU LZE TUTO REKLAMOVAT DO 2 DNŮ NA POBOČCE ČESKÉ POŠTY, KTERÁ TUTO ZÁSILKU DORUČOVALA. PŘI REKLAMACI JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT SE ZBOŽÍM I VEŠKERÝ OBALOVÝ MATERIÁL ZÁSILKY. TOTO NELZE UČINIT U SPOLEČNOSTI TOPTRANS. V PŘÍPADĚ NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY SE TATO VRACÍ ZPĚT VÝROBCI, KTERÝ JE POVINEN DODAT ZBOŽÍ NOVÉ NEJPOZDĚJI DO 30 PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE KDY BYLA ZÁSILKA VRÁCENA VÝROBCI.

 4.5.) Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

 4.6.) Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem: 
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. V případě, že je vadná pouze část zboží, má kupující právo na výměnu této části a nikoli celého zboží. Prodávající vadné zboží vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně (rozumí se 3x) nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

 4.7.) Po uplynutí záruční doby 24 měsíců zaniká odpovědnost prodávajícího za výrobní vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. Za samozřejmé lze považovat, že reklamaci je možné uplatnit u zhotovitele pouze v záruční době. Nestačí tedy, že se vada v záruční době vyskytla, ale je nezbytné ji v záruční době též reklamovat.

 4.8) Kupující nebo uživatel terária či akvária je povinen se před započetím užívání terária či akvária důkladně obeznámit se všemi potřebnými návody o užívání k jednotlivým komponentům, které jsou v teráriu či akváriu nainstalovány. Tyto návody jsou součástí dodávky. Lze si je také zdarma přečíst nebo stáhnout na stránkách www.akteraria.cz v sekci návody ke stažení. Nedodržením všech postupů uvedených v návodech k jednotlivým komponentům zaniká  záruka na celé terárium či akvárium, v němž je komponent nainstalován nebo používán v rozporu s návodem k jeho užití. Zaniká také povinnost výrobce hradit jakékoliv škody na majetku či zdraví osob a zvířat způsobené používáním jednotlivých komponentů jinak než je uvedeno v jejich návodu k užívání.  

ZÁRUČNÍ DOBA

 -Záruční doba na veškeré zakoupené zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí  zboží kupujícím (fyzickou osobou – ne podnikatelem).

 - Záruka se nevztahuje na vady, které objednatel neprokáže jako způsobené celkovou vadou výrobku nebo je možné, že je způsobil objednatel vlastní vinou. Převzetím výrobku (míněno jeho zaplacením a fyzickým převzetím) souhlasí kupující s bezchybným a bezvadným stavem výrobku – zboží. Záruku a bezplatnou opravu či servis neuzná zhotovitel kupujícímu, pokud kupující s výrobkem či zbožím nakládal nesprávně a neobvykle. Záruka se nevztahuje na poškození, které způsobil kupující či třetí osoba po převzetí výrobku nesprávným zacházením či nakládáním s výrobkem - zbožím. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly živelnými pohromami nebo jinak. Záruka se nevztahuje na případné vady, na něž byl kupující upozorněn a souhlasil s jejich možným vznikem, aniž by nárokoval reklamaci. Toto upozornění může být písemné nebo ústní. Při uznané reklamaci výrobku kupující dopraví zboží - výrobek na místo reklamačního servisu, popř. bude opraveno přímo u kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo nechat si proplatit náklady spojené s posouzením žádosti o reklamaci, pokud zhotovitel usoudí, že v tom daném případě nesplňuje výrobek požadavky pro jeho vzetí k reklamaci.

 Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku, závady vzniklé působením zvířat, vody, chemikálií a dalších a závady způsobené při dopravě zboží, v případě že kupující převezme poškozenou zásilku od dopravce.

 ZA ÚPRAVY, DODATEČNÉ DOVYBAVENÍ  A OPRAVY MIMO ZÁKONNOU ZÁRUKU SI ÚČTUJEME 350 KČ/HOD + 8 KČ ZA KAŽDÝ UJETÝ KILOMETR CESTY.

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.akteraria.cz platné od 1.1.2018

(neplatí pro zboží vyrobené na zakázku)Název: Tereza Kulová AK terária
Sídlo/bydliště: 
Straník 55, 74101 Nový Jičín- Straník
IČ:
 01843672
Telefon:
721591469
Email: 
info@akteraria.cz
Kontaktní adresa: 
Straník 55, 74101 Nový Jičín - Straník
Provozní doba:
 Po-Pá 8:00 - 15:00Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na našich stránkách v sekci ´´vše o nákupu´´. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení - informace zde: http://www.akteraria.cz/inpage/cena-a-zpusob-doruceni/

Vzor pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde: http://www.akteraria.cz/soubor/odstoupeni/

 

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě AK terária, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu AK terária jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Závazné objednávky, v rámci internetového obchodu AK terária, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platba předem na účet č. 2601409433, kód banky 2010 - FIO banka

3.DODACÍ PODMÍNKY:

1.  Zboží je možno vyzvednou osobně po předchozí telefonické dohodě, popř. zaslat na Vámi uvedenou adresu.

4.REKLAMACE:

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat písemně na adrese provozovatele AK terária - Tereza Kulová, Straník 55, Nový Jičín - Straník,741 01 nebo  emailem na adrese info@akteraria.cz  kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu ( výpisem z bankovního účtu, fakturou) s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem.

online reklamační formulář zde: http://www.akteraria.cz/inpage/reklamacni-formular/

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ):

Kupující má právo podle §1820 občanského zákoníku platného od 1.1.2014 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. Toto se nevstahuje na zboží u kterého je uvedeno, že je dodáváno na zakázku , nebo je jinak upraveno dle přání zákaníka.

6.PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO:

Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

7.PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO:

Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat objednávku, nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz obchodní podmínky.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu AK terária, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.

Smluvní vztah založený mezi prodávajícím a objednavatelem se řídí těmito obchodními podmínkami. Záležitosti těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

VYRÁBÍME ZE VŠECH ODSTÍNU

LAMINO-TŘÍSKOVÝCH DESEK 

OD FIREM:

-

-

-

                     _


ROSÍCÍ ZAŘÍZENÍ TRZ100

SLEVA  - 30%

trzkrabice.jpg